Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

Kamattámogatott hitel

 Államilag támogatott lakásvásárlási célú forint hitel

2009. július 1-től megszűnt minden eddigi közvetlen, vagy közvetett állami lakástámogatási kedvezmény, vagy hitelkonstrukció amelyek a piaci árazású hitelektől lényegen jobb kondíciókat biztosítottak volna! Minden korábbi támogatási formát egy új állampapírhozam-alapú, kamattámogatási forma váltott fel.
Ez azt jelenti, hogy az állam az aktuális állampapírhozam bizonyos mértékével támogatja az igénylő által kiválasztott jelzáloghitel után fizetendő kamatot, ezáltal csökkentve annak mértékét. A támogatás mértéke függ az igénylő(k) életkorától és a nevelt gyermekek számától, valamint az egyéb feltételeknek maradéktalanul meg kell felelni.
Figyelem ! Hitelkiváltás, lakáslízing, LTP kölcsön, szabadfelhasználású konstrukciókhoz állami kamattámogatás nem nyújtható!

Kamattámogatott lakáskölcsön

 • Otthonteremtési kamattámogatás (új és használt lakás vásárlásához, korszerűsítéshez, bővítéshez egyaránt)
 • Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne (új lakás vásárlásához)

Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön feltételei ( 2014.12.31-ig!)

A kamattámogatásos kölcsön igénybevételével az új ingatlant vásárló, vagy építő,  használt lakást vásárolni kívánó vagy korszerűsíteni, bővíteni szándékozó családok számára elérhetőbbé válik az otthon megszerzése.

A lakáscélú állami támogatások, az otthonteremtési kamattámogatásos lakáshitelek és a 2009. évi feltételű támogatott lakáshitelek 2015. január 1. napjától hatályba lépő jogszabályi változások
A főbb változások az alábbiak:
 • az otthonteremtési kamattámogatásos hitelkérelmek benyújtási határideje határozatlan időre meghosszabbításra került.
 • 2015. január 1-jétől befogadott otthonteremtési kamattámogatásos hiteligénylések esetén a Bank a hitelcél szerinti ingatlant minden esetben kötelező jelleggel bevonja a hitelkötelembe fedezetként.
 • az előírt számlabemutatási kötelezettséget nem elegendő az utolsó részfolyósításig igazolni, a számlákat készültségi fokkal arányosan az adott készültségi foknak megfelelően kell bemutatni a Bank részére.
 • az utólagosan igénybe vehető fiatalok otthonteremtési támogatása 2009. július elseje előtt befogadott kölcsönökre számolható el (korábban a szerződéskötésnek kellett a fenti dátum előtt megtörténnie).

A kamattámogatott kölcsön igénybe vehető

 • új lakás vásárlásához, amennyiben 1. a használatbavételi engedélyt 2010. január 1-jét követően, de a kamattámogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően adták ki,vagy
 • használt lakás vásárlásához, amennyiben1. az adásvételi szerződés 2012. március 6-át követően jött létre, 2. az adásvétel legalább komfortos lakás megvásárlására irányul
 • az igényelhető hitelösszeg legfeljebb új lakás vásárlása, építése esetén 15 Mió forint, használt lakás vásárlása esetén 10 Mió forint lehet
 • A futamidő akár 35 év is lehet, viszont, csak az első 5 évre jár az állami támogatás!
 • A új lakás vásárlás esetén a lakóingatlan bekerülési költsége- telekár nélkül, ÁFA-val együtt- nem haladhatja meg a 30 Mió forintot, használt lakás vásárlása esetén a vételár nem haladhatja meg a 20 Mió forintot
 • új lakás vásárlás esetén a vételárat számlával kell igazolni(!)
 • a kamattámogatás mértéke akár az állampapírhozam 70 %-a is lehet
 • az egyik igénylőnek legalább fél éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie és köztartozásmentes adózónak kell lennie!
 • lakáskorszerűsítési, bővítési munkákra a hitelintézet által elfogadott ( ÁFA-t tartalmazó) költség nem lehet több, mint 15 Mió forint, az igényelt kölcsön összege pedig max. 10 Mió forint lehet.

 

OTKkamattám

 

Finanszírozási példa alacsonytörlesztésre

 

 

Fiatalok, vagy többgyermekes családok kamattámogatott kölcsön feltételei

 • az igényelhető hitelösszeg nagysága legfeljebb Budapesten 12,5 Mió forint, egyéb településen max. 10 Mió forint, korszerűsítés esetén max. 5Mió forint.
 • ha több ingatlant ajánl fel fedezetként, kölcsönből fedezheti akár a teljes építési költséget is
 • A futamidő akár 35 év is lehet, viszont, csak az első 20 évre jár az állami támogatás!
 • Az új lakás vételára-       telekár nélkül, ÁFA-val együtt- nem haladhatja meg a 25 Mió forintot
 • a bekerülési költségek ( építési költségek) 70 %-át számlákkal kell igazolni
 • a kamattámogatás mértéke akár 70 % is lehet
 • 2009. júl. 1-jét követően megkötött adásvételi szerződéssel rendelkező új lakás vásárlásra lehet igényelni.

Ki kaphatja?

A támogatást olyan nagykorú személy veheti igénybe:

 • Aki 35 évnél fiatalabb és maximum egy gyermeket nevel (tehát a támogatás a gyermeket nem nevelők részére is elérhető).
 • Aki 45 évnél fiatalabb és minimum két gyermeket nevel.

Azzal a feltétellel, hogy amennyiben párkapcsolatban él, úgy az életkori korlát a kérelem benyújtásának időpontjában vonatkozik házastársukra, élettársukra és bejegyzett élettársukra is.

Mi minősül új lakás építésének állami támogatás szempontjából?

Műszakilag akkor új a lakás, ha

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér- beépítéssel nem családi vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi- vagy fennmaradási- engedély köteles,
b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó ingatlanforgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, vagy hitelintézet.

 • Új lakás épülhet emeletráépítéssel, a családi vagy ikerház kivételével tetőtér-beépítéssel is.
 • Emeletráépítés: új építményszint létesítése meglévő épületen, amely a belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő épületmagasítással járó függőleges irányú építés.
 • Nem új lakás a meglévő épület például mozi, munkásszállás, laktanya, munkásszállás, üzlet - átalakításával kialakított lakás.
 • Az építőnek hatályos építési engedéllyel és költségvetéssel kell rendelkeznie.

Az igénylők részéről felmerülő egyéb feltételek

 • A kamattámogatott kölcsönt az a személy veheti igénybe, akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének illetve együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs, ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő és szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs. Lakástulajdonnak számít az is, amennyiben az igénylő egy vállalkozást alapít, és vagyoni hozzájárulásként (apport) a vállalkozás lesz az ingatlan új tulajdonosa. Szintén lakástulajdon az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy
 • lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • Az igénylő(k)nek, házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján másik államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési, korszerűsítési célú fennálló kölcsönük nem lehet, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.
 • A tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte.

Amennyiben az eltartott gyermekek száma a hitelbírálat alkalmával megállapított gyermekszámhoz képest csökken, a kamattámogatás akkor sem lehet kevesebb, mint korábban volt.

Ki minősül gyermeknek kamattámogatás szempontjából?

Gyermek az igénylő által eltartott, vér szerinti, örökbefogadott, vagy hatósági, bírósági határozat (például gyámság, tartós nevelés) alapján nevelésbe vett gyermeke, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A kamattámogatást egy gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. A 16. életévét már betöltött gyermek is az igénylő eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.

Mire kell még odafigyelni?

A kamattámogatott kölcsönt csak akkor lehet igénybe venni, ha a kedvezményezett és az együtt költöző(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket a vételár kiegyenlítésére felhasználják. A kedvezményezett rendelkezésére álló anyagi eszközöket kell számításba venni, vagyis az igénylést megelőző 5 éven belül értékesített lakás(ok) eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

 • Az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével,
 • a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével.

A lakásvásárlást igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet állított ki, amely számlakibocsátóként szerepel az APEH külön nyilvántartásában.

A vételár l00%-áról szükséges számlát bemutatni.

A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül be kell mutatnia a hitelintézet részére az állami adóhatóság által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatot, kivéve, ha a tulajdonszerzés illetékmentes.

A támogatott hitelt igénylők vállalják, hogy legalább egy évig nem értékesítik a támogatott kölcsönből vásárolt lakást.

Ha a kamattámogatással vásárolt lakás az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésétől számított egy éven belül elidegenítésre kerül, úgy a kamattámogatás megszűnik és az adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerint számított kamataival együtt visszafizetni.

A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását, vagy együttköltözését a kölcsönkérelem benyújtásakor vállalta.

A támogatott kölcsönre való jogosultság megállapítását az új lakás vásárlásáról szóló végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120. napon belül kell kérni a hitelintézettől!

További hasznos információk:

 • A lakáscélú állami támogatással lakóingatlant kizárólag csak a Magyar Köztársaság területén lehet vásárolni.
 • A megvásárolni kívánt lakás eladója nem lehet a kölcsönigénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Győződjön meg támogatások iránti jogosultságáról és töltse ki adatlapunkat, vagy hívja kollegáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére! Már fellélegezhet - mostantól szakértő kezekben lesz! 

Ajánlatot kérek !

 

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt