Bejelentkezés

fp-icons2fp-icons2-fb

MENÜPONTOK

ad1

Szocpol 2016 / CSOK / Kiemelt

2012 januártól újra lehet szocpolt igényelni! Előre láthatólag 4-5 ezer családot érinthet és a költségvetésben erre 5,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Sajnos, a feltételek továbbra is szigorúak, több dolgot vesznek számításba: például a gyermekek számát, az ingatlan hasznos alapterületét és energetikai minősítését.

2015. ÚJ változások!

A szocpol (Új nevén CSOK) 2015. július 1-től;új ingallanok mellett már használt lakásokra és házakra;is igénybe vehető lesz! Már biztos,hogy 2015. július 1-jétől a kormány jelentősen kiszélesíti azoknakaz ingatlanoknak a körét, melyeket szocpol támogatással is meg lehet majd vásárolni.A lépéstől az ingatlanpiac jelentős élénkülését remélik. A legfontosabb: az emberi erőforrások miniszterének bejelentése szerint, 2015. július 1-jétől a szocpol ( CSOK, vagyis családi otthonteremtési kedvezmény) 600 ezer és 2 millió 750 ezer forint összeg között lesz igényelhető használt ingatlanok vásárlása esetén, melyet ún. félszocpolnak, vagy már inkább félcsoknak neveznek majd el. Külön érdemes kiemelni, hogy 2015. nyarától már az egy gyermeket nevelő szülők is hozzájuthatnak az új vissza nem térítendő állami támogatásból!

2016. Újdonságok a CSOK-ban!

Sok egyéb újdonságot is tartogat a január 1-jétől életbe lépő új CSOK amellett, hogy a háromgyerekes, új lakásba költöző családok 10 millió forintot kaphatnak. Jól járnak például a kétgyerekesek és 10%-kal nagyobb támogatást kapnak a használt lakásba költözők.

Mire igényelhető?

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe Magyarország területén, a

1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező új, lakás építéséhez,
 • használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, új lakás vásárlásához.

Magánszemélytől történő új lakás vásárlására CSOK továbbra sem adható! A támogatott személyek szerezhetnek csak tulajdont az új ingatlanban! Az ingatlan energetikai, komfortfokozatára vonatkozó irányelveket eltörölték ugyan, de olyan műszaki állpotban kell lennie az ingatlannnak, amely alkalmas a lakhatási igények kialakítására. Erről a hitelinézet szakértője fog megyőződni. 10 évig életvitelszerűen bent kell lakni a lakásban.

* Az OTÉK értelmében a nettó alapterület fogalma: „Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.

2. Használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a 35 Mió HUF vételár maximumot.

 • A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:
  1. gyermek esetén a 40 nm2-t,
  2. gyermek esetén az 50 nm2-t,
  3. gyermek esetén a 60 nm2-t,
  4. vagy több gyermek esetén a 70 nm2-t.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megeleőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

3. Meglévő (az igénylő tulajdonában álló), legalább komfortos, (vagy a bővítéssel azzá váló) használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez*. Azonban a bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át! 2015. október 02-től a nem engedély köteles bővítési munkálatokra is igénybe vehető a megelőlegezett CSOK. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt ebben az esetben a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonytó erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat Bank részére történő bemutatásának időpontjától kell számítani.

* A bővítés, az OTÉK* fogalom-meghatározásának keretein belül − ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is − a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

  1. Kik igényelhetik a kedvezményt?

   • életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak, gyermeket nevelők) már meglévő gyermekek és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat, vagy ikermagzat után, illetve
   • házaspár, akinek egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét -a nevelt gyermekek számától függetlenül - legfeljebb 3 gyermek vállalása esetében (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye),
   • a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft. 
   • Lakásvásárlás esetén a családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy!

    Új lakásnak az számít, mely

    - az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló ( 2 önálló albetét!), a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedély köteles, vagy

    - az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, építtet,

    - és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

     

    Az ÁFA törvény szempontjából viszont új lakás az:

   • aminek még nincs meg a használatba vételi engedélye vagy
   • rendelkezésre áll a használatba vételi engedély, de az adásvételi szerződés megkötése és a használatba vételi engedély kiadása között kevesebb mint 2 év telt el.
   • ÁFA vonzata az új lakás értékesítésnek van.

    Tehát lehet olyan eset, hogy a CSOK szempontjából új lakás vásárlásként kell rögzíteni az ügyletet, de ÁFA szempontjából használt lakásnak minősül a célingatlan. Ez azt jelenti, hogy az Eladónak számlát kell kibocsátania, de nem kell, hogy azon ÁFA tartalom legyen. Vagy azt írja rá, hogy ÁFA = 0, vagy azt, hogy "mentes". Amennyiben nem ÁFA köteles az értékesítés, akkor az Eladó sem az adásvételi szerződésben szereplő vételárat, sem az ÁFA-s számlán feltüntetett vételárat nem tudja megbontani nettó + ÁFA értékre.

    Ki után lehet igénybe venni?

    Támogatásra jogosult igénylő, a támogatást a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző,

    - vér szerinti és örökbe fogadott gyermek után, vagy

    - gyámság alatt álló, legalább egy éve az igénylővel együttélő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy

    - a fiatal házaspár (az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet) - a meglévő gyermekei számától függetlenül- legfeljebb 3 születendő gyermek után. Erre az előírt határidő: egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén pedig 10 év. A határidőt új lakás építésénél, bővítésnél a használatbavételi engedély, vagy az engedély kiadásának napjától, lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

    Ki minősül gyermeknek?

    Aki az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja és

    a) magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

    b) a 20. életévét még nem töltötte be,

    c) a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy

    d) a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart.

    Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

    A családok otthonteremtési kedvezményével érintett ÚJ lakásban (épített, bővített és vásárolt)az igénylőnek vagy a támogatott személynek legalább 100%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

    A lakástulajdonosnak a kedvezmény folyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.

    csok szöveg

    Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik,ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016.02.11-é megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor;

    Ha 5 éven belül lakóingatlant értékesített, akkor annak a tulajdoni hányadnak az eladási árát is a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni néhány törvényben felsorolt tétel levonása mellett! Ezt az összeget lehet azonban csökkenteni a következőkkel:

    - az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,

    - az értékesített lakás vásárlása vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével,

    - a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,

    - az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével.

    Fontos! Amennyiben önerőből rendezte a hitelét/támogatását és csak utána adta el a fedezetül szolgáló lakást, akkor a visszafizetett összeg nem számolható el a beforgatandó összeget csökkentő tételként.

    Kedvezmény összege?

    A családok otthonteremtési kedvezményének összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

    új CSOkösszegek

    A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál az Igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.
    Nem jogosult a kedvezmény igénybevételére a támogatott személy, ha a lakás hasznos alapterülete nem éri el a gyermekek együttes száma alapján figyelembe veendő hasznos alapterület legkisebb mértékét!

    Csak azok igényelhetik, akik dolgoznak

    Fontos hogy az igénylőt vagy élettársát/házastársát minimum 180 napja biztosítottként  az állami adóhatósághoz bejelentették, ahová nem érkezhetett a jogviszony szünetelésének kezdetére és befejezésére illetve megszűnésére vonatkozó bejelentés( max. 15 nap megszakítás lehet a jogviszonyban), illetve kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.  Az igénylő(k)nek köztartozásmentesnek kell lennie.

    Figyelni kell még ezekre is:
    Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
    Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

    Speciális szabályok a 3 vagy több gyermekes új lakást vásárlókra, építőkre

    • Ha a támogatott személy korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe, a CSOK kérelem benyújtásakor három gyermeket nevel, vagy a fiatal gyermektelen házaspár legalább 3 gyermek születését vállalja, vagy egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy két, meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a 10 millió forintos támogatás különbözetét igényelheti.
    • Az építeni vagy vásárolni kívánt új lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
    • Az igénylő nem szerepelhet a negatív KHR listán vagy a KHR-ben nyilvántartott tartozását már legalább 1 éve teljesítette.
    • A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. (A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.)
    • Ha a támogatott személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a CSOK visszafizetendő összegét az igénybevétel napjától esedékes, szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.
    • A 10 millió Ft összegű CSOK igénylése esetén az igénylőnek, házastársának, gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak a támogatás célja szerinti lakáson kívül lehet egyéb lakástulajdona is!


    Az állam a vissza nem térítendő támogatás mellé, kamattámogatott kölcsönt nyújt a futamidő első 25 évében. A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke. A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat. Összege maximum 10 millió forint lehet.

    Adó-visszatérítés lehetősége

    A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelheti.
    Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.
    Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.
    Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.
    Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás

    Számlákat itt is be kell mutatni
    Új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személynek a saját nevére kiállított számlákat be kell mutatnia. Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20 százalékát.

    Bővítés esetén a számlakötelezettség a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-a. Ennek értelmében, ha az igénylő csak a minimumként előírt számlakötelezettségnek tesz eleget, akkor a hitelintézet által elfogadott bővítési munkálatokról szóló költségvetés (bekerülési költség) 35%-a lehet az igénybe vehető kedvezmény összege, és ha ez az összeg kevesebb, mint a fenti táblázat alapján járó kedvezmény összege, abban az esetben is csak az alacsonyabb összegre jogosult.

    Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak csak el.

    Akkor sem kell visszafizetni a felvett szocpol összegét,ha a házastársak elválnak. Amennyiben, a válás után ahhoz a házastárshoz kerül a szocpollal érintett ingatlan tulajdonjoga,akinél a gyermeke(ket) is elhelyezték,akkor a szocpol összegét nem kell visszafizetni!

    A hasznos alapterület fogalma: 

    „ hasznos alapterület: az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét. A belmagasság legalább 1,90 m.”    Hívja most bizalommal szakértőnket, hogy biztonsággal hozhassa meg élete egyik fontos döntését a lakásvásárlással járó hitelfelvétel során! Kérjen ajánlatot most!

    Ajánlatot kérek!

ÁFA törvény szempontjából viszont új lakás az:

a) aminek még nincs meg a használatba vételi engedélye vagy

b) rendelkezésre áll a használatba vételi engedély, de az adásvételi szerződés megkötése és a használatba vételi engedély kiadása között kevesebb mint 2 év telt el.

ÁFA vonzata az új lakás értékesítésnek van.

Tehát lehet olyan eset, hogy a CSOK szempontjából új lakás vásárlásként kell rögzíteni az ügyletet, de ÁFA szempontjából használt lakásnak minősül a célingatlan.

Ez azt jelenti, hogy az Eladónak számlát kell kibocsátania, de nem kell, hogy azon ÁFA tartalom legyen. Vagy azt írja rá, hogy ÁFA = 0, vagy azt, hogy "mentes".

Amennyiben nem ÁFA köteles az értékesítés, akkor az Eladó sem az adásvételi szerződésben szereplő vételárat, sem az ÁFA-s számlán feltüntetett vételárat nem tudja megbontani nettó + ÁFA értékre.
Tovább a kategóriában: « Kamattámogatott hitel Lakáslízing »

2 hozzászólás

 • Hozzászólás hivatkozás Creditpartner.hu 2013. május 02., csütörtök 15:55 Írta: Creditpartner.hu

  Kedves Szilvia!

  Köszönjük hozzászólását!
  Sajnálatos módon, de jelenleg még csak új lakás vásárlásra, építésre lehet közvetlen támogatást ( szocpol) igénybe venni.

 • Hozzászólás hivatkozás szilvia 2013. május 02., csütörtök 07:35 Írta: szilvia

  én azt szeretném kérdezni hogy hét gyereket nevelek egyedül ,és önkormányzati lakás ba lakunk .és szeretnénk a szocpolt igénybe vanni használt lakásra.

Új hozzászólás

Kérjük töltsön ki minden kötelező mezőt, amit csillag (*) jelöl. A HTML használata nem engedélyezett.

Bizonytalan...

ingatlana forgalmi értékében?
Kérje munkatársunk segítségét!

Kattinson ide!

Szavazás

Segítsen tovább tökéletesíteni weblapunk, cserébe ajándékkal jutalmazzuk!

Szavazok!

Hírlevél

E - Valutaváltó

Mit váltunk:
Mennyit:
Mire váltunk:
Eredmény:

Teszt

Teszt